ZMLK De Meidoornschool

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Ouderraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • Drie leden uit en door het personeel gekozen (de personeelsgeleding)
  • Drie leden uit en door de ouders gekozen (de oudergeleding)

Voor de oudergeleding zitten in de MR: Bruun Jongbloed, Karin Lucassen en Marco Scholte.
Voor de personeelsgeleding zijn het: Immy Kerbof, Ineke Veldhuis en Ciska de Haan.

De voorzitter is Bruun de Jong, vervangend voorzitter is Immy Kerbof. Secretaris van de MR is Ciska de Haan

De directie kan op uitnodiging bij de MR-vergadering aanwezig zijn en heeft dan een adviserende stem. De MR vormt de brug tussen het bestuur en de school als zodanig en richt zich met name op beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het Schoolreglement voor de Medezeggenschapsraad. Alle stukken liggen ter inzage op school.

Notulen van MR vergaderingen liggen ter inzage op school. Mocht u ze willen zien, dan kunnen we ze op verzoek ook naar u toesturen. De agenda en een samenvatting van onze vergaderingen treft u op de website, zodat u kunt zien waar we ons mee bezig houden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de Scholengroep Perspectief functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad. Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het formatieplan en het personeelsbeleidsplan, heeft het bestuur van de Scholengroep Perspectief de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 
Er zijn in totaal 8 zetels in de GMR: 4 voor personeelsleden en 4 voor ouders. Momenteel zijn niet alle zetels ingevuld. Twee keer per jaar komt de GMR samen met vertegenwoordigers van de MR'en van alle scholen voor een gezamenlijk overleg en om te horen wat er op iedere school speelt. Zo nodig worden MR-leden gevraagd om mee te denken over onderwerpen.
De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemming- bevoegdheid over de te nemen besluiten van het bestuur. De algemeen directeur informeert de GMR en de GMR zorgt er middels teamvergaderingen voor dat de informatie weer bij de schoolteams terechtkomt.
 

Ouderraad

De Meidoornschool heeft een ouderraad. Deze raad bestaat uit vijf ouders. Twee teamleden treden op als adviseur. De taken en bevoegdheden zijn als volgt omschreven:

  • bij (toekomstige) ouders belangstelling voor de school kweken,
  • de belangen van de ouders/verzorgers en de school voorstaan.
  • werkzaamheden/activiteiten organiseren voor de school waarbij ouders/verzorgers elkaar kunnen ontmoeten.
De ouderraad vraagt van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van haar activiteiten. Eens per jaar wordt verantwoording van de financiën afgelegd in de schoolkrant.

Recent nieuws

26
apr

Voetbal

Een aantal VSO juffen, meesters en leerlingen van het VSO speelden op donderdag 26 april...

Lees meer »

25
apr

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief van mei 2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws